Algemene (gebruiks)voorwaarden

Laatste update: 20/02/2019

1. Toepassing

1. Deze Algemene (gebruiks)voorwaarden vinden toepassing op de handelsrelatie tussen CVBA ImmoParse, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Kouterbaan 16b en met ondernemingsnummer 0675.742.877 (hierna “ImmoParse”) en de gebruiker (hierna de “Gebruiker”) inzake het gebruik van de database zoals aangeboden op de website www.immoparse.be (hierna de “Website”).

Onder “Gebruiker” wordt begrepen elke natuurlijke of rechtspersoon die als professionele waarderingsdeskundigen (landmeter-expert, vastgoedmakelaar, notaris, vastgoedexpert, vastgoedschatters van de overheid,…) op een onafhankelijke en professionele basis vastgoed waarderen.

Onderhavige algemene (gebruiks)voorwaarden vinden toepassing bij elke abonnementsaanvraag geplaatst door de Gebruiker via de Website. Door het plaatsten van deze abonnementsaanvraag bevestigt de Gebruiker uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze algemene (gebruiks)voorwaarden en deze onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard te hebben. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In deze algemene (gebruiks)voorwaarden worden verder volgende definities gehanteerd:

Account: het specifiek voor de gebruiker aangemaakte account waarmee de gebruiker kan inloggen op de databasewebsite.

Audit log: een veiligheidsrelevant chronologisch verslag, set van records of bestemming en bron van records die bewijsstukken leveren van de opeenvolging van activiteiten ter zake het gebruik van de database door een gebruiker.

Database: het bestand van IMMOPARSE waarin alle ingevoerde transactiegegevens en geïndexeerde gegevens afkomstig uit de vastgoedpubliciteit zijn opgeslagen.

Databasewebsite: de website met een beveiligde verbinding en met een afgeschermde en beveiligde toegang waarachter de database ontsloten kan worden.

Referentiegegevens: alle geanonimiseerde vastgoedadvertenties die naar aanleiding van een zoekvraag van de gebruiker door de database worden gegenereerd ten behoeve van de validatie van vastgoedwaarderingen.

Reglement: de voorwaarden, richtlijnen en geheimhoudingsverklaring voor het gebruik van de dienst, gepubliceerd op de website.

Transactie: iedere overeenkomst van koop of verkoop met betrekking tot in België gelegen vastgoed.

Transactiegegevens: alle invoergegevens door de gebruiker betreffende een transactie welke ten behoeve van de database worden opgeslagen (niet-limitatief: verkoopprijs, transactiedatum, kadastraal inkomen,...).

Vertrouwelijke informatie: onder vertrouwelijke informatie vallen in ieder geval alle gegevens met betrekking tot en/of uit de databasewebsite, de transactiegegevens, de persoons- en accountgegevens van gebruikers en informatie die door IMMOPARSE als zodanig is aangeduid.

2. ImmoParse is gerechtigd deze algemene (gebruiks)voorwaarden alsook de vormgeving of instellingen van de (Data)Website op ieder moment te wijzigen zonder specifieke vermelding van redenen. ImmoParse zal alle belangrijke wijzigingen meedelen aan de Gebruiker via email. De wijzigingen worden een maand na de kennisgeving van rechtswege van kracht.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen ImmoParse en de Gebruiker komt tot stand nadat de Gebruiker een Account heeft aangemaakt op de Website en een abonnementsformule heeft gekozen.

2.2 Na elektronische betaling vangt het contract tussen partijen aan.

2.3 De Gebruiker dient alle Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en het gebruik van het Account is strikt persoonlijk. Het is verboden deze Accountgegevens door te geven aan derden.

3. Uitvoering overeenkomst – gebruik Database

3.1 De Gebruiker verkrijgt toegang tot de gehele Database van ImmoParse en kan zoekopdrachten plaatsen die een normaal gebruik rechtvaardigen en dit met een maximum van 100 zoekopdrachten per dag, 300 vergelijkingspunten per dag en 30 PDF exports van lijsten of vergelijkingspunten per dag.

3.2 De Gebruiker kan de verkregen informatie (onder meer de referentiegegevens) uit de Database verwerken in het kader van zijn professionele activiteiten ten opzichte van zijn/haar eindklant, maar zal er zich geheel van onthouden om deze informatie op een algemene wijze openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, screendumps of opnamen op enige manier anders dan in het kader van de gewone uitvoering van vastgoedwaarderingen.

3.3 De Gebruiker zal de verkregen Referentiegegevens uitsluitend aanwenden en verwerken in de door zijn/haar klant opgedragen vastgoedwaardering. De Gebruiker is steeds verplicht bij ieder gebruik van de Referentiegegevens of andere gegevens verkregen via de Database de bronvermelding “ImmoParse” mee te delen in hun waarderingsverslag.

3.4 Het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de Database, in strijd is met een normale exploitatie van die Database of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de Database (ImmoParse), zijn niet toegestaan.

3.5 ImmoParse zal door gerichte controles het correcte gebruik door de Gebruiker, zowel van de Database als van de Accountgegevens nagaan.

3.6 ImmoParse streeft ernaar de correctheid van de gegevens van de Database zo hoog mogelijk te houden, maar kan finaal niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk niet correcte informatie.

4. Prijzen - betalingsmodaliteiten

4.1 Alle vermelde (abonnements)prijzen zijn uitgedrukt in EUR, steeds exclusief BTW en exclusief alle andere mogelijke kosten, taksen, belastingen.

4.2 ImmoParse is gerechtigd periodiek de abonnementsprijzen zoals vermeld op de Website aan te passen. De nieuwe abonnementsprijzen vinden direct toepassing.

4.3 De nieuwe abonnementsprijzen vinden echter geen toepassing op bestaande Abonnementen voor de resterende duur. Enkel bij een verlenging of hernieuwing van het Abonnement vinden de nieuw abonnementsprijzen toepassing.

4.4 Alle facturen zijn direct betaalbaar via elektronische kanalen. Contante betalingen zijn niet toegestaan.

4.5 Elke betwisting van de factuur moet, om geldig te zijn, binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven gebeuren.

4.6 Bij niet-correcte betaling van de factuur is ImmpParse gerechtigd om de verschuldigde bedragen van de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verhogen met een bedrag van één (1) procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aanzien bij de berekening van de intresten. Door het niet betalen van de factuur is ImmoParse ook gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent op het verschuldigde bedrag toe te passen en dit met een minimum van 75EUR.

5. Niet-correct gebruik Database - onthouding

5.1 ImmoParse is gerechtigd aan een Gebruiker de toegang te ontzeggen tot de Database en/of de Website indien Gebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen artikel 3) dan wel indien ImmoParse gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de Gebruiker niet (volledig) aan zijn verplichtingen kan voldoen, onverminderd enig ander aan ImmoParse toekomend recht.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten inzake intellectuele eigendom (auteursrechten, rechten van de producent van de Database,…) over volledige inhoud van de Website en de Database (zowel qua vormgeving als inhoud), de Referentiegegevens en de door de Gebruiker toegevoegde transactiegegevens en de resultaten van de door ImmoParse aangeboden dienstverlening alsmede alle documentatie en andere materialen berusten bij ImmoParse.

6.2 Onverminderd de bepalingen in het Wetboek Economisch Recht inzake het auteursrecht en de bescherming van databanken (Boek XI) is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website of Database verboden, behoudens de bepaling in artikel 3.2 en 3.3.

7. Aansprakelijkheid

7.1 ImmoParse draagt geen enkele aansprakelijkheid voor om het even welke schade welke zou ontstaan in hoofde van de Gebruiker door het gebruik van informatie verkregen op de Website of Database van ImmoParse.

8. Confidentialiteit

8.1 Met uitzondering van de gevallen waarin de wet het vereist of wanneer de informatie behoort tot het publieke domein verbinden partijen zich ertoe geen enkele informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst aan derden te onthullen of ter beschikking te stellen, zonder het voorafgaandelijke akkoord van de andere partij.

9. Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst vindt uitsluitend het Belgisch recht toepassing. Enkel de rechtbanken van het Arrondissement Gent zijn bevoegd om te oordelen over alle mogelijke geschillen.