Privacyverklaring

Laatste update: 09/03/2022

Inleiding

Deze website (“Website”) is een website die eigendom is van en beheerd wordt door ImmoParse CVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Kouterbaan 16B, 9830 Sint-Martens-Latem, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (KBO) onder nummer 0675.742.877, (hierna “ImmoParse”, “wij”, “ons/onze”) die de Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) van een bezoeker van deze Site (“Bezoeker”) die via deze Site worden verzameld, controleren en gebruiken.

ImmoParse is de Beheerder van alle Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld en we nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy ernstig. Daarom hebben we dit beleid opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe we verstrekte Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als de Bezoeker ervoor kiest zich te registreren of informatie aan deze site te verstrekken. We lichten ook bepaalde rechten toe die Bezoekers hebben met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Lees dit beleid aandachtig om inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat deze site links bevat naar andere websites die niet door ImmoParse worden beheerd, waarvoor ImmoParse niet verantwoordelijk is en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. U dient de website van de betreffende derde partij en relevante privacyverklaringen te raadplegen voor meer informatie over hun verwerking van uw Persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we en hoe verzamelen we ze?

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze vrijwillig indient via een websiteformulier, wanneer u onze producten koopt of wanneer u zich registreert bij of gebruik maakt van een van onze sites of online diensten. Onze Website verzamelt automatisch bepaalde gegevens over de interactie met bezoekers die de werking, het beheer en de planning vergemakkelijken. Bepaalde informatie die mogelijk Persoonsgegevens vormen, kan ook worden verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën. Er kan ook geaggregeerde informatie worden verzameld (zoals hoe vaak bezoekers zich aanmelden op onze Website). We leggen meer uit over ons gebruik van cookies en traceringstechnologieën in ons cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens?

Om onze producten en diensten te leveren

Wij gebruiken Persoonsgegevens om onze producten en diensten aan te bieden. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw bestelling of abonnement te valideren, om uw betaling te verwerken en om de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd, besteld of waarvoor u bent ingeschreven. We zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor zover dat nodig is voor het behandelen en uitvoeren van uw bestelling en om klantenondersteuning te bieden.

Voor interne bedrijfsdoeleinden

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken voor interne zakelijke doeleinden, zoals:

Met u communiceren

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en/of klachten over onze producten of diensten en om u belangrijke informatie te verstrekken over uw account en uw producten, bv. om u te informeren dat uw betaling werd aanvaard of uw bestelling werd verwerkt.

Om marketingactiviteiten uit te voeren

Onder voorbehoud van uw toestemming zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om directe marketingactiviteiten uit te voeren voor de producten en diensten van ImmoParse (inclusief het verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hierop abonneert). We zullen ervoor zorgen dat onze marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en procedures implementeren om de nodige toestemmingen te verkrijgen voordat we u e-mails sturen met informatie over het ImmoParse-aanbod. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij stoppen met het sturen van dergelijk materiaal.

Contacteer info@immoparse.be indien u uw recht van verzet wenst uit te oefenen.

Juridische grondslag

We zullen uw Persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als we ervan overtuigd zijn dat we daar een passende juridische grondslag voor hebben. De grondslag voor het verzamelen van Persoonsgegevens door ImmoParse is afhankelijk van het doel van de verzameling en is dus:

Wanneer de basis van de verwerking uw toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, en dus te voorkomen dat die Verwerking plaatsvindt. Gelieve contact met ons op te nemen via info@immoparse.be als u uw toestemming wilt intrekken.

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, bv. om te reageren op uw vraag of om ons contract met u uit te voeren als u een klant bent. ImmoParse kan uw persoonlijke informatie voor langere tijd bewaren indien dit vereist wordt door de wet, regelgeving, fiscale of boekhoudkundige voorschriften, om Persoonsgegevens te bewaren. In specifieke omstandigheden bewaren wij uw Persoonsgegevens voor langere perioden, zodat wij een nauwkeurig overzicht hebben van uw handelingen met ons in geval van klachten of geschillen, of als wij redelijkerwijs aannemen dat er een kans bestaat op rechtszaken in verband met uw Persoonsgegevens of handelingen.

Wij bewaren de adresgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de adresgegevens werden verwerkt. Wij verwerken desgevallend de adresgegevens voor zolang ze nog relevant zijn voor de vastgoedwaardering.

Gelieve contact met ons op te nemen via info@immoparse.be, als u vragen hebt over hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren.

Gebruik van Cookies en andere Traceringstechnologieën

Onze website maakt gebruik van bepaalde bewakings- en traceringstechnologieën (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten voortdurend te onderhouden, te leveren en te verbeteren en om onze klanten een betere ervaring te bieden. Dankzij deze technologieën kunnen we bijvoorbeeld de voorkeuren van onze klanten en geauthenticeerde sessies handhaven en opvolgen, onze diensten beter beveiligen, technische problemen, gebruikerstrends en doeltreffendheid van campagnes identificeren en de algemene prestaties van onze diensten controleren en verbeteren.

Uw rechten

Als Bezoeker hebt u de volgende rechten:

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Hoewel we de Persoonsgegevens van bezoekers mogen verstrekken aan dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken, delen we als Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens van bezoekers niet met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders aangegeven op het moment van het verzamelen van de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze dienstverleners met wie wij Persoonsgegevens van bezoekers delen, hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en het gebruik van Persoonsgegevens die wij met hen delen, zal uitsluitend dienen voor het leveren van de gecontracteerde dienst aan ons. Tot deze dienstverleners behoren IT-dienstverleners die ons IT- en backofficesysteem helpen beheren.

Adresgegevens in de SAAS-applicatie worden toegankelijk gemaakt aan vastgoedprofessionals via een licentie met gebruikstoegang. De vastgoedprofessionals zullen de adresgegevens kunnen gebruiken in het uitvoeren van hun schattingsopdrachten en prospecties. De overdracht van de adresgegevens aan vastgoedprofessionals is verenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden van de verzameling van de adresgegevens.

Als ImmoParse in de toekomst sommige of al zijn activiteiten of activa verkoopt of overdraagt aan een derde, kan ImmoParse Persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiële of werkelijke partij die de activiteiten of activa van ImmoParse koopt.

Indien nodig of vereist, kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende of andere overheidsinstanties of aan derden indien dat nodig of wenselijk is om wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken na te leven of voor de hierboven vermelde doeleinden. Wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of regelgevende instanties, zullen wij deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat er Persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Informatiebeveiliging

We beschikken over passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder commerciële standaarden voor technologie en operationele beveiliging, om de Persoonsgegevens die door bezoekers worden verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging van ongeoorloofde toegang, bekendmaking of overdracht, misbruik en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking, zoals vereist krachtens toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.

ImmoParse neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de bezoeker meegedeelde Persoonsgegevens te waarborgen. Iedere bezoeker erkent echter dat het doorgeven van Persoonsgegevens via internet nooit zonder risico is. Voor zover dit bij wet is toegestaan, gaat de bezoeker er daarom mee akkoord dat alle mogelijke directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden ten gevolge van een onwettig of onrechtmatig gebruik van zijn of haar Persoonsgegevens door derden die hiervoor geen toestemming hebben, nooit kan worden toegeschreven aan of verhaald op ImmoParse.

Bescherming van de privacy van kinderen

ImmoParse begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de interactieve onlinewereld. De website waarop dit privacybeleid betrekking heeft, is niet ontworpen voor of doelbewust gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet het beleid van ImmoParse om doelbewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, mag u deze Website alleen gebruiken met de medewerking en het toezicht van een ouder of voogd.

Als we vernemen dat we Persoonsgegevens van een persoon onder 16 hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie kunnen hebben van of over een persoon onder 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@immoparse.be.

Vergelijkingspunten

De vergelijkingspunten (immo data) op deze Website vallen niet onder de Persoonsgegevens aangezien deze op geen enkele wijze bruikbaar zijn om de identiteit van een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te achterhalen of onderscheiden.

Vragen van bezoekers

Als u vragen of twijfels hebt over uw privacy tijdens het gebruik van deze Website, neem dan contact met ons op via info@immoparse.be.

Update van deze Privacyverklaring

Als ImmoParse zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze wijzigingen weergeven en zullen we u van deze wijzigingen op de hoogte brengen door de ingangsdatum bovenaan deze Privacyverklaring bij te werken. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt ImmoParse zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om de technologische vooruitgang, wettelijke en reglementaire wijzigingen en goede bedrijfspraktijken weer te geven.